A 2012. évi Veni Sancte misén elhangzott beszéd

Pár hete volt a tanévzárás, amikor ugyanúgy ültetek
a padokban. Mégsem mondhatjuk, hogy
ott folytatjuk, ahol abbahagytuk a munkát. Újat kel
l kezdenünk; új er
ő
vel, új kedvvel, új
lendülettel, hogy jobbak – többek – okosabbak legyü
nk.
Köszöntöm az els
ő
osztályosokat, akiket néhány perc múlva ünnepélyes
en is
„Szentl
ő
rincessé” fogadunk.

másodikosok – padban ülnek

harmadikosok – már inkább nagyok az alsóban

negyedikesek – idegen nyelvet tanulnak

ötödikesek – új tagozat, új tanárok, új tantárgyak

hatodikosok – már beszoktak, de még nem nagyok

hetedikesek – sok új tantárgy – tudomány!

nyolcadikosok – példa! Mindenben!
Új tanulók: ismét többen vagyunk: 336.
Munkát
kezdünk, de azt jó kedvvel – örömmel kell végezni!
Úgy, hogy észrevegyük
mindennap azt az áldást
és gondviselést
, amit a napra küld a Mennyei Atya.
Milyen jó tanácsot lehet adni a tanuláshoz, hogy az
t valóban így tudd végezni?

Gondoljuk át, és vegyük komolyan azt, amit a napi k
ezd
ő
imádságunkban mondunk:

adj nekünk jó lelket
, kedvet
, szorgalmat
és kitartást
, ahhoz a munkához,
amelyre meghívtál.
Téged, személy szerint egy nagy feladatra, amit csa
k Te tudsz elvégezni!
Egyedi és megismételhetetlen nagy a világon; soha n
em volt, és nem lesz pontosan olyan
ember a földön, mint Te. A Mennyei Atyának mindenki
vel személyesen van terve, nem
véletlenül vagy a világon. Azért kaptad a képessége
idet, a lehet
ő
ségeidet, hogy minél többet
használj föl. Ezek a talentumok. Ehhez kell a szorg
alom és a kitartás, amit kérnünk kell a
Mennyei Atyától.
Azért, hogy ebben a nagy, komoly munkában az els
ő
sök is közénk tartozzanak, most az
ünnepélyen is „Szentl
ő
rincessé” fogadjuk
ő
ket.
Nyakkend
ő
átadása
Zászló – csak a miénk! – Összetartozás, közösség
Fogadalomtétel
FOGADALOM
„Az oltár és az iskola zászlaja el
ő
tt fogadom

hogy az iskolai munkában kitartó er
ő
feszítéssel dolgozom

társaimat sem szóval, sem tettel nem bántom

az iskola házirendjét megtartom

arra törekszem, hogy a katolikus hit tanítása szeri
nt viselkedjem a családomban és az
iskolában.
Kérem a Mennyei Atya segítségét!”
Kedves Kollégáim!
Mindenkinek megköszönöm a tanévkezdés el
ő
tti munkáját.
Azt szeretnénk, hogy katolikus iskolánkban továbbra
is a szolgálat legyen jelen, a mostani
divatos szolgáltatás szemlélettel szemben.
Ebbe a szolgálatba lépnek idén új kollégáink:

Ádámné Kovács Renáta – 3.a napközis nevel
ő

Borzák Attila – matematika-fizika szakos tanár

Czétényiné Bodó Katalin – könyvtáros

Garamvölgyi Viola – 4.a napközis nevel
ő

Papp Dolli – 1.a napközis nevel
ő
Megköszönöm a nyári szolgálatot:
Táboroztatás: Almásiné Szabó Bea – Lászlóné Domonyi
Veronika
Kiss Zsuzsa – Selyemné Kovács Rita napközis tábor
ok
Kiss Attila foci tábor
Szarvas Attila – Komáromi Dániel – Szabóné Farkas
Éva ágasvári tábor
Kedves Szül
ő
k!
Megköszönjük a bizalmat, hogy gyermekeiket a mi kat
olikus iskolánkba íratták. Köszönjük,
hogy szívesen fogadják szolgálatunkat. Iskolánk nev
elési elveit tekintve konzervatív iskola.
Vagyis a latin „konzerváre” meg
ő
rizni – szó jelentését követi.
Jelenits István
Nézetünk szerint az iskola feladata nem az, hogy sz
órakoztassa a gyerekeket, hanem hogy
felkeltse az érdekl
ő
dést és megtanítson rácsodálkozni az élet mélyebb ö
sszefüggéseire.
Eredményt akkor tudunk elérni, ha a szül
ő
i házzal összefogásban dolgozhatunk. Következetes
nevelést kívánunk megvalósítani, ami csak ezzel az
együttm
ű
ködéssel lehetséges. Nevelési
elveink mellett kitartunk akkor is, ha az adott hel
yzetben fájdalmasnak, sérelmesnek t
ű
nhet. A
jöv
ő
t tekintve biztosan megtérül minden határozott fegy
elmezés vagy intézkedés.
Amikor gyermekünk elindul az iskolába, mindnyájan a
zt szeretnénk, hogy a legjobb
nevelésben, a legszínvonalasabb oktatásban részesül
jön. Nem elég iskolát keresni! Ehhez
nagyon sok er
ő
feszítésre, kitartó munkára, kudarct
ű
r
ő
készségre, újrakezdésre van szükség a
gyermek részér
ő
l is.
Ne gondoljuk, hogy ezek nélkül egyenes jellem
ű
, er
ő
s akaratú, szilárd hit
ű
, jól képzett nagy
gyerekeink lesznek!
Vagyis ne mentsük fel az er
ő
feszítés, a kitartó munka alól. Az az ismeretszerzé
s, ami nem
terheli meg az agyat, nem fejleszt.
Vagyis a gyermek unatkozik, felesleges energiája ag
resszívvá alakulhat.
Alapvet
ő
az az emberi tapasztalat, hogy valódi eredményt el
érni csak komoly munkával lehet.
Vallási nevelésünk is csak kitartó következetességg
el fejleszthet
ő
. Ennek legalapvet
ő
bb
megnyilvánulása a vasárnapi szentmisén való részvét
el. Az iskolánk választásakor az
együttm
ű
ködési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget váll
altak, kérjük ne feledkezzenek meg
err
ő
l, ez számonkérhet
ő
. A keresztény életszemlélet nem tanfolyam vagy ta
ntárgy, hanem a
mindennapokban megélt gyakorlat.
Egy síkidom a térben 3 ponton alátámasztva áll a le
gbiztosabban. Ez a három pont: család –
iskola – templom.
Eperjes Károly gondolatai is ezt példázzák: